Farma s přesahem
Pomáhame vám se dotknout přirozenosti

Všeobecné obchodní podmínky
Internetového obchodu Koňárium s.r.o.

1. Základní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) obchodní společnosti Farma s přesahem Světakraj s.r.o.
, se sídlem Vitouň 75, 334 55, Horšice, identifikační číslo: 21199361, DIČ: CZ21199361, (dále jen „prodávající“) jsou vydané
dle § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní
smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím
internetového obchodu na adrese https://www.svetakraj.com/ (dále „jen internetový obchod”).
1.3. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si smluvní strany nedohodnou
jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném znění.
1.4 Tyto obchodní podmínky vymezují vztah a práva a povinnosti z něj plynoucí pouze mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou
osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu
povolání.
1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat na základě § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena prostřednictvím internetových stránek prodávajícího,
konkrétně na https://www.svetakraj.com/ v Obchodních podmínkách s vyznačením data nabytí účinností nových podmínek a
možností náhledu znění předchozích.
Druhá strana má právo změny, v případě smlouvy uzavřené na dlouhodobé k opětovnému plnění, odmítnout a závazek z
tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od doby nabytí účinnosti podmínek nových.
2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy
2.1 Prezentace zboží, uvedeného v internetovém obchodě https://www.svetakraj.com/, není nabídkou k uzavření smlouvy, je
pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2.2 Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, jeli prodávající plátcem takové daně (DPH) bez poštovného a
balného. Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou. Cena zboží je platná po dobu, kdy je zobrazována v internetovém
obchodě https://www.svetakraj.com/.
2.3 Internetový obchod https://www.svetakraj.com/ také obsahuje na specifickém místě informace o nákladech spojených s
balením a dodáním zboží v rámci jeho doručování na území České republiky.
2.4 Náklady spojené s balením a dodáním zboží na území České republiky, jsou vždy uvedeny před odesláním objednávky
prostřednictvím stránek tohoto internetového obchodu. Náklady jsou kalkulovány dle veřejných i soukromých ceníků
přepravních firem v závislosti na váze, způsobu platby a způsobu dodání zvoleného v objednávkovém formuláři.
2.5 Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno objednávku měnit a upravovat údaje, které do
objednávky vložil a kontrolovat správnost vložených údajů.
2.6 Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady
na telefonní hovory, náklady na internetové připojení, apod.) na straně kupujícího, hradí kupující sám.
2.7 Kupující provádí objednání zboží těmito způsoby:
a) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu, stiskem tlačítka „Koupit”, prostřednictvím
svého uživatelského účtu, pokud provedl v předchozím kroku registraci v internetovém obchodě https://www.svetakraj.com/
b) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu, stiskem tlačítka „Koupit”, bez nutnosti
zákaznického účtu a registrace.
2.8 Objednávku odešle kupující prodávajícímu, kliknutím na tlačítko „Závazná objednávka”. Veškeré údaje uvedené v
objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující tak potvrzuje, že vyplnil všechny povinné údaje správně, dle
svého vědomí a svědomí při vytváření objednávky a kliknutím na tlačítko „Závazná objednávka” souhlasí s těmito obchodními
podmínkami. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávající políčko.
2.9 Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou považovány prodávajícím za závazné.
2.10 Neprodleně po odeslání objednávky prodávajícímu, vystaví prodávající potvrzení o doručení objednávky kupujícímu
prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v objednávce, nebo v uživatelském účtu internetového
obchodu https://www.svetakraj.com/, kde provedl kupující registraci. Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní
smlouvy.
2.11 Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt kupujícího za účelem doplnění chybějících
údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce.
2.12 Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího a požadovat jeho součinnost k
uzavření kupní smlouvy.
2.13 Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzení
objednávky vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce.
2.14 V případě technické poruchy na straně prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen produktů či kombinací slev
způsobující minimální cenu objednávky internetového obchodu, není prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu
kupujícímu dodat. A to ani v případě potvrzení objednávky nebo její zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou,
bankovním převodem, nebo jinou platební metodou).
2.15 Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup zboží přes webový internetový obchod https://www.svetakraj.com/
3. Cena
3.1 Cenu za zboží a případné náklady spojené s dopravou, úpravou produktu (pokud ji prodávající poskytuje přímo v
internetovém obchodě), může kupující uhradit těmito způsoby:
• v hotovosti nebo platební kartou na dobírku, v místě vyzvednutí zásilky
• bezhotovostně prostřednictvím platebního systému: Comgate
• bezhotovostně platební kartou
• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 6577777399/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna a.s..
3.2 Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží, ale také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li
uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.3 V případě platby na dobírku nebo v hotovosti, je cena zboží splatná při převzetí nebo ke dni dodání zboží. V případě
bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dnů od uzavření kupní smlouvy.
3.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedeným variabilním symbolem, na
bankovní účet prodávajícího. Závazek kupujícího je splněn připsáním náležité částky kupní ceny, na účet prodávajícího.
3.5 Dle ustanovení §1820 odst. 1 písm. q) občanského zákoníku, prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu, nebo jinou
obdobnou platbu, pokud to nevyžaduje povaha produktu a nedomluví-li se prodávající s kupujícím jinak. Úhradu kupní ceny
zboží před jeho odesláním, nelze považovat jako zálohu.
3.6 Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, nerozhodne-li se prodávající jinak. O
možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně zboží je kupující informován vždy před odesláním objednávky.
3.7. Daňový doklad je prodávajícím vyhotoven až po uhrazení kupní ceny zboží kupujícím a je prodávajícím doručen kupujícímu
na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce a/nebo fyzicky předán při osobním vyzvednutí zboží v provozovně
prodávajícího a/nebo zaslán kupujícímu současně se zbožím.
3.8. Prodávající může využívat systému přizpůsobení ceny osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování dle
předem definovaného algoritmu. Pokud je cena přizpůsobena kupujícímu, bude prodávající o této skutečnosti neprodleně
kupujícího informovat.
3.9. V případě že je předmětem závazku mezi prodávajícím a kupujícím poskytnutí digitálního obsahu, služby digitálního
obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který není dodán na hmotném nosiči, spotřebitel výslovně souhlasí se započetím plnění
před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od
smlouvy podle § 1837 písm. l).
4. Dodání zboží
4.1 Náklady na dodání zboží jsou dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedeny v objednávce a následném potvrzení
vydaném prodávajícím.
4.2 Kupující je povinen převzít zboží na místě uvedeném v objednávce, neučiní-li tak, vystavuje se nebezpečí nedoručení zboží
a jeho vrácení zpět prodávajícímu. V případě následně vyžádaného opakovaného doručení prodávajícím bere kupující na
vědomí opakované náklady na dopravu ve výši její původní ceny.
4.3 Kupující je povinen při přebírání zboží od přepravce důkladně zkontrolovat zásilku zda-li není poškozen obal nebo přímo
samotné zboží. Pokud kupující nesouhlasí s převzetím zboží, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit přepravci. V
případě zjištění závad na obalu nebo přímo na zboží, není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.
4.4 Zaplacením zboží a převzetím zboží od dopravce, nabývá kupující vlastnické právo a veškeré povinnosti s tím spojené.
Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody na zboží.
4.5 Zboží je kupujícímu dodáno:
• Prostřednictvím společnosti(í): PPL, DPD, Česká pošta, Zásilkovna, Top Trans
• Na adresu uvedenou kupujícím v objednávce
• Osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese: Vitouň 75, Horšice 334 55
4.6 Osobní odběr není zpoplatněn.
4.7 Zboží je přepravci předáno obvykle do 3 pracovních dnů.
4.8 Kupující, který při objednání zboží zvolil formu doručení vyzvednutím na prodejně, je povinen zboží vyzvednout do 5 dnů.
Prodávající bude o možnosti vyzvednout zboží osobně informovat kupujícího zasláním zprávy na e-mailovou adresu nebo
telefonickým hovorem.
4.9 Prodávající prohlašuje že jím prodávaný digitální obsah, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, zajišťují
funkčnost s technickým a programovým vybavením, které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s
digitálními vlastnostmi téhož druhu používá, aniž je zapotřebí je převést (kompatibilita), nebo s jiným technickým a
programovým vybavením, než které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními
vlastnostmi téhož druhu používá (interoperabilita), které jsou prodávajícímu známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by
mu mohly být známy.
5. Zákaznický účet
5.1 Kupující, který provede registraci v internetovém obchodě https://www.svetakraj.com/, může získat přístup do
uživatelského účtu, ze kterého může vytvářet objednávky zboží. V případě že funkcionalita obchodu umožňuje objednávání
zboží bez registrace, může kupující objednávat zboží také bez registrace.
5.2 Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží, je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě
změny údajů, je kupující povinen tyto údaje aktualizovat v uživatelském účtu, případně tuto změnu neprodleně nahlásit
prodávajícímu. Údaje vyplněné kupujícím jsou považovány za jediné a správné.
5.3 Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost a tyto
údaje nesmí kupující poskytnout třetí osobě, učiní-li tak, pak pouze na vlastní odpovědnost. Provozovatel webu
https://www.svetakraj.com/ uchovává přístupové údaje k účtu Kupujícího v šifrované formě.
5.4 Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.
5.5 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit kupujícímu uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej kupující aktivně nevyužívá
prokazatelně delší dobu než 12 měsíců. Popřípadě pokud kupující poruší povinnosti kupní smlouvy a těchto všeobecných
obchodních podmínek či jiné obchodní dohody s provozovatelem webu https://www.svetakraj.com/.
5.6 Provozovatel webu https://www.svetakraj.com/ není povinen zajistit nepřetržitý provoz uživatelských účtů, to zejména pro
plánované odstávky, aktualizace či poruchy.
6. Odstoupení od kupní smlouvy
6.1 Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:
• o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s
předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením
smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může
dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až
po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,
• o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání
vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to
však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy
nebo údržby,
• o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté,
co jej spotřebitel porušil,
• o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
• o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
• o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle
smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
• uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
• o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za
úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2
nebo § 1828 odst. 3 a 4. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6.2 Pokud neplatí případy uvedené v odstavci 6.1, těchto všeobecných podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy, je kupující
oprávněn podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
6.3 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu,
lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží).
6.4 Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části,
nebo zboží objednávky).
6.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, vrátí prodávající přijaté peněžní
prostředky kupujícímu do 14 dnů od přijetí zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve,
než bude zboží doručeno zpět prodávajícímu, nebo jinak dle dohody s kupujícím.
6.6 Kupující vrátí prodávajícímu zboží, které nesmí být poškozené, nesmí jevit známky nadměrného užívání a nesmí být
znečištěno či jinak znehodnoceno. Pokud je to možné, vrátí kupující zboží také v původním obalu. Kupující odpovídá podnikateli
pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil
s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
6.7 Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží kupujícím zpět
prodávajícímu vždy kupujícímu vrácena částka poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. Tato částka
je pak vrácena prodávajícím kupujícímu, oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6.8 Peněžní prostředky budou vráceny kupujícím stejným způsobem, jakým je prodávající přijal, pokud se s kupujícím
nedohodne jinak.
6.9 Je-li součástí objednávky dárek od prodávajícího, odstoupením od kupní smlouvy není kupující povinen tento dárek
prodávajícímu vrátit.
6.10 Odstoupení od kupní smlouvy je nutné zaslat prodávajícímu na doručovací adresu uvedenou v těchto obchodních
podmínkách a nebo na e-mailovou adresu: ondra@perfect-world.cz, popřípadě jiným komunikačním kanálem využívaným
prodávajícím. Prodávající bezodkladně potvrdí přijetí odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.
6.11 Pro odstoupení od kupní smlouvy, je možné využít formuláře poskytnutého prodávajícím a uvedeného na konci těchto
všeobecných obchodních podmínek. Formulář pro odstoupení od smlouvy je kupujícímu zasílám současně s potvrzením
objednávky a je též k dispozici ke stažení samostatně na adrese https://www.svetakraj.com/.
6.12 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy až do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Může tak učinit v několika
případech, jako je například vyprodání zásob, přerušení dodávky zboží od výrobce nebo dodavatele, či z důvodu nedostupnosti
zboží a jiných případů vzniklých třetí stranou.
6.13 V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy, telefonu nebo jiného komunikačního kanálu. Veškeré přijaté peněžní prostředky včetně nákladů za dopravu od
kupujícího, budou vráceny prodávajícím zpět a to stejným způsobem, popřípadě jiným způsobem určeným kupujícím.
6.14 Je-li předmětem závazku mezi prodávajícím a kupujícím poskytnutí digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s
digitálními vlastnostmi, který není dodán na hmotném nosiči, končí lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy uplynutím čtrnácti
dnů ode dne uzavření smlouvy.
6.15 Odstoupí-li kupující od smlouvy a byl-li mu v souvislosti s poskytováním digitálního obsahu odevzdán hmotný nosič, vydá
jej prodávajícímu na jeho žádost a náklady bez zbytečného odkladu. Prodávající může o vydání hmotného nosiče požádat do
čtrnácti dnů od ukončení závazku. A zároveň se kupující zdrží užívání dle § 2389o, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6.16 Kupující nenese žádné náklady na odstoupení od kupní smlouvy, jestliže bylo předmětem kupní smlouvy dodání
digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který nebyl dodán na hmotném nosiči a
prodávající jej dodal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv kupující o to výslovně nežádal, nebo nevzal
výslovně na vědomí, že mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, nebo prodávající neposkytl kupujícímu potvrzení podle §
1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6.17 Kupující nemusí uvádět konkrétní důvod odstoupení od kupní smlouvy.
7. Práva z vadného plnění
7.1 Práva z vadného plnění se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak § 2161 až § 2174b zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů.
7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy
kupující věc převzal,
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo
které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle
smluveného vzorku nebo předlohy,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
7.4 Připouští-li to povaha zboží nebo služby, má kupující právo na kontrolu nebo předvedení funkci výrobku.
7.5 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu
právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu
poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
7.6 Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující uplatnit u prodávajícího
právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat:
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady
• přiměřenou slevu z kupní ceny,
• odstranění vady opravou věci
• odstoupení od smlouvy.
7.7 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:
• vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,
• pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě,
• při větším počtu vad (3 a více vad),
• je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných
obtíží pro kupujícího.
7.8 Kupující písemně informuje prodávajícího, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po
oznámení vady prodávajícímu. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li
kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
7.9 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí,
nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba
nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
7.10 Právo z vadného plnění kupující nemůže uplatnit, pokud při převzetí o vadě věděl, nebo ji sám způsobil.
7.11 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha a druh
zboží umožňuje.
7.12 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace.
7.13 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží.
Jedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na
obalu.
8. Mimosoudní řešení sporu
8.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
8.2 Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení
spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní
inspekce (zkráceně ČOI) na adrese Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2 – Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové stránce https://www.coi.cz/ a
https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
8.3 Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské spotřebitelské centrum
Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Rady a
informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na internetových
stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/ahttps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.
9. Závěrečná ustanovení
9.1 Ujednání plynoucí z těchto obchodních podmínek a dle nich uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, v
případě vstupu zahraničního subjektu, jsou podřízeny zákonům České republiky. Tímto však nejsou dotčena práva kupujícího
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
9.2 V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu, není prodávající odpovědný za
nemožnost realizace objednávky.
9.3 V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak mají přednost před ustanovením těchto obchodních
podmínek.
9.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však není dotčeno
právo a povinnosti, dle předchozí verze všeobecných podmínek.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 02.04.2024.
10. Reklamační řád
10.1 Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu
https://www.svetakraj.com/, a definuje základní podmínky a způsob reklamace vad zboží kupujícím.
Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád vymezuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou
nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.
10.2 Kupující je povinen se seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, ještě před objednáním
zboží, nejpozději se s nimi však kupující seznámí před odesláním objednávky v internetovém obchodě
https://www.svetakraj.com/, když souhlas s jejich porozuměním a seznámením se s nimi potvrdí kupující zaškrtnutím
příslušného pole při vytváření objednávky samotné. Bez zaškrtnutí tohoto pole není možné objednávku kupujícího odeslat.
Prodávající/Provozovatel webuhttps://www.svetakraj.com/ eviduje objednávky Kupujících, též eviduje zaškrtnutí uvedeného
pole.
10.3 Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím, je považováno za souhlas s reklamačním řádem a obchodními
podmínkami.
10.4 Kupující je povinen prokázat nákup zboží v internetovém obchodě https://www.svetakraj.com/ zejména daňovým
dokladem vystaveným prodávajícím.
10.5 Kupující může pro urychlení reklamačního procesu popsat vady na zboží a zvolit způsob vyřízení reklamace.
10.6 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu,
lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží). Odstoupení od kupní smlouvy, musí být
prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).
10.7 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy
kupující věc převzal,
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo
které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle
smluveného vzorku nebo předlohy,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
10.8 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
10.9 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha zboží
umožňuje. Adresa pro příjem reklamace zboží je: domi@perfect-world.cz.
10.10 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o převzetí zboží k reklamaci a o výsledku reklamace.
10.11 Tento reklamační řád upravuje reklamaci vad, které se vyskytnou u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí,
nebo v rámci záruky na jakost (například prodloužená záruka).
10.12 Tento reklamační řád neupravuje zboží s uvedeným datem spotřeby ve smyslu ust. č. 10.15 těchto podmínek.
10.13 Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo
může od kupní smlouvy odstoupit.
10.14 Kupující může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat vyřízení dle bodů v odstavci 6.6 Obchodních podmínek
prodávajícího.
10.15 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.
Nejedná-li se však o zboží s uvedeným datumem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené
na obalu.
10.16 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v
případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z
vadného plnění výrobce.
10.17 Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své
odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího,
která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.
Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.
Tento reklamační řád nabývá účinnosti 02.04.2024
Doručovací adresa pro zaslání odstoupení od smlouvy: domi@perfect-world.cz.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 

I. Základní ustanovení

 

1.        Tímto udělujete souhlas společnosti Farma s přesahem Světakraj s.r.o., IČO: 21199361, DIČ: 21199361, se sídlem ve Vitouni 75, Horšice 334 55 (dále jen: „Správce“), ke zpracovávání osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „Nařízení GDPR”), aby zpracovávala následující osobní údaje.

 

 

II. Kategorie a typ zpracovávaných dat

 

2.        Jméno a příjmení, emailová adresa, název společnosti, poštovní adresa, telefonní číslo je možné zpracovávat na základě souhlasu a nutné zpracovávat za účelem nezbytného plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů je:

 

a)        zpracování nezbytné pro splnění smlouvy jejíž smluvní stranou je subjekt údajů podle článku 6 odstavce 1 písm. b) Nařízení GDPR;

b)       zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle článku 6 odstavce 1 písm. c) Nařízení GDPR;

c)        subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů podle článku 6 odstavce 1 písm. a) Nařízení GDPR;

d)       zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, například poskytování marketingu formou newsletteru nebo obchodních sdělení podle článku 6 odstavce 1 písm. f) Nařízení GDPR a podle § 7 odstavce 2 zákona č. 480/2004 Sb.

3.1 Účelem zpracování osobních údajů je:

a)        Vyřízení objednávky vyplývající ze smluvního vztahu mezi subjektem a Správcem dle zákona č. 89/2012 Sb., popřípadě dle jiného smluvního vztahu;

b)       Ukládání Vašich nákupních preferencí a následné přizpůsobení nabídky na internetových stránkách Správce;

c)        Spouštění marketingových a remarketingových kampaní na reklamních platformách Google, Seznam.cz, Microsoft, Facebook ale také pomocí RTB systémů Adform, Criteo, Pubmatic a jiných využívající nákup reklamy prostřednictvím DSP (Demand Side Platforms) a SSP (Supply Side Platforms);

d)       Rozesílání obchodních sděleních (newslettery, push notifikace a jiné) v rámci marketingových a remarketingových kampaní s využitím vlastních prostředků nebo prostředků třetích stran (platforma pro rozesílání e-mailů, sw pro notifikaci uživatelů).

3.2 Ze strany správce dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování podle článku 22 Nařízení GPDR. S tímto zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Farma s přesahem Světakraj s.r.o.

 

IV. Doba uchování Vašich údajů činí

4. Doba uchování Vašich osobních údajů je závislá na účelu, pro který budou tyto osobní údaje využity a to:

a)        Pro účel plnění smluvního vztahu mezi subjektem a Správcem: po dobu poskytnutí plnění

b)       Pro marketingové účely: po dobu 1 roku

c)        Pro evidenci plnění: po dobu až 10 let u účetních dokladů

4.1 Po uplynutí doby definované pro uchování Vašich osobních údajů, jsou tyto osobní údaje Správcem vymazány.

 

V. Zpracování osobních údajů

5. Zpracovávat osobní údaje subjektu mohou pro správce, zpracovávat také tito zpracovatelé:

a)        Poskytovatelé softwarového řešení uvedených v článku III., odstavec 3.1, písmene a), b), c) a d) tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů;

b)       Poskytovatel softwarového řešení, aplikace, služby a jiní zpracovatelé, které nemusí Správce v současné době využívat;

 

5.2 Správce a zpracovatel přijmou opatření pro zajištění toho, aby jakákoliv fyzická osoba, která jedná z pověření správce nebo zpracovatele a má přístup k osobním údajům, zpracovávala tyto osobní údaje pouze na pokyn správce, pokud jí jejich zpracování již neukládá právo Unie nebo členského státu.

 

VI. Příjemci osobních údajů správce

6. Příjemci osobních údajů jsou firmy nebo osoby, které:

a)      Zajištující realizaci smlouvy mezi správcem a dotčeným subjektem (např. spediční společnosti, realizace plateb, nadstandardní služby apod.);

b)       Zajištující marketingové služby viz článek III. odstavec 3.1, písmene a), b), c) a d) tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů;

c)        Zajišťující chod internetových stránek(např. partner, subjekt marketplace, externí dodavatelé apod.);

d)       Zajišťující správnou agendu společnosti:, provozující internetové stránky, z hlediska zákona o (např. právní poradenství, účetnictví apod.).

6.1 Správce má v úmyslu využívat služeb, které nejsou součástí EU a má tak v úmyslu předat osobní údaje do zemí třetího světa. Příjemci osobních údajů v zemích třetího světa jsou poskytovatelé platforem uvedených v článku III., odstavec 3.1, písmene a), b), c) a d) tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

VII. Vaše práva

7. Dle ustanovení v Nařízení GDPR máte právo na:

a)        Právo na přístup k osobním údajům podle článku 15 Nařízení GDPR a zároveň článku 22 a článku 46 Nařízení GDPR;

b)       Právo na neprodlenou opravu osobních údajů podle článku 16 Nařízení GDPR;

c)        Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) dle článku 17 Nařízení GDPR;

d)       Právo na omezení zpracování osobních údajů dle článku 18 Nařízení GDPR;

e)       Právo na přenositelnost osobních údajů podle článku 20 Nařízení GDPR;

f)         Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních, podle článku 20 Nařízení GDPR;

g)        Právo na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů;

h)       Právo na stížnost u dozorového orgánu.

7.1 Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

7.2 Získat informace o vašich osobních údajích můžete pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si Správce není jist vaší identitou, může vás požádat o další informace aby si totožnost ověřil.

7.3 Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18 Nařízení GDPR, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

 

VIII. Zabezpečení osobních údajů

8. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, jež s sebou zpracování nese, zavede správce jak v době určení prostředků pro zpracování, tak v době zpracování samotného vhodná technická a organizační opatření, jako je pseudonymizace, jejichž účelem je provádět zásady ochrany údajů, jako je minimalizace údajů, účinným způsobem a začlenit do zpracování nezbytné záruky, tak aby splnil požadavky tohoto nařízení a ochránil práva subjektů údajů.

 

8.1 Správce zavede vhodná technická a organizační opatření k zajištění toho, aby se standardně zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného zpracování nezbytné. Tato povinnost se týká množství shromážděných osobních údajů, rozsahu jejich zpracování, doby jejich uložení a jejich dostupnosti. Tato opatření zejména zajistí, aby osobní údaje nebyly standardně bez zásahu člověka zpřístupněny neomezenému počtu fyzických osob.

 

 

Tento souhlas se zpracováním údajů nabývá účinnosti dnem 2.4.2024

Poučení spotřebitele o spotřebitelský právech dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“)

 

Poskytovatelem zboží specifikovaného v Kupní smlouvě je společnost Farma s přesahem Světakraj s.r.o. (dle OR), dále jako „Prodávající“.

 

Vzhledem k tomu, že jednání stran směřuje k uzavření smlouvy a aby byly spotřebiteli zřejmé všechny podstatné skutečnosti o smlouvě a Prodávajícím, sděluje tímto Prodávající spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku dle ust. § 1811 odst. 2 OZ tyto skutečnosti:

 

 1. a) svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj

 

 

 1. b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,

 

Označení služeb/zboží koresponduje se spotřebitelem vybraným zbožím na webu https://www.svetakraj.com dle „Objednávky“, se kterou se spotřebitel před jejím uzavřením seznámil.

 

 1. c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,

 

Výpočet ceny služby/zboží je uveden v „Objednávce“ u každého zboží samostatně.

 

 1. d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění,

 

Způsob platby a způsob plnění je uveden v „Obchodních podmínkách“ Prodávajícího a spotřebitel se s nimi seznámil před uzavřením smlouvy.

 

 1. e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,

 

Náklady spojené s plněním jsou uvedeny v „Obchodních podmínkách“ Prodávajícího a spotřebitel se s nimi seznámil před uzavřením smlouvy.

 

 

 1. f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv,

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstranění vady opravou věci
 • odstoupení od smlouvy.

 

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:

 • vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,
 • pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě,
 • při větším počtu vad (3 a více vad).

 

Práva z vadného plnění uplatňuje spotřebitel u Prodávajícího na adrese jeho provozovny nebo sídla, postačí však formou e-mailu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od spotřebitele reklamované zboží.

 

 1. g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou,

 

Údaj o době trvání závazku se u Kupní smlouvy neuvádí.

 

 1. h) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření,

 

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření je přiložen ke každému jednotlivému zboží samostatně, pokud není, je uveden na webové stránce Prodávajícího u každého jednotlivého zboží samostatně v elektronické podobě.

 

 1. i) údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy

 

Údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy jsou přiloženy ke každému jednotlivému zboží samostatně, pokud nejsou, jsou uvedeny na webové stránce Prodávajícího u každého jednotlivého zboží samostatně v elektronické podobě.

 

 

 

Dle ust. § 1820 odst. 1 OZ poučuje Prodávající spotřebitele o jeho právech a povinnostech pojicích se s uzavřením Kupní smlouvy, protože z okolností je zřejmé, že jednání stran směřuje k uzavření smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, sděluje podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, také:

 

 1. a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

 

Prodávající neúčtuje žádné poplatky či vlastní náklady za případnou komunikaci na dálku.

 

 1. b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,

 

Prodávající neúčtuje žádnou zálohu z Kupní smlouvy.

 

 1. c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,

 

Prodávající prohlašuje, že spotřebiteli neposkytuje a se spotřebitelem neuzavírá smlouvu s opakovaným plněním služeb.

 

 1. d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

 

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a spotřebitelem se uzavírá bez určení data trvání.

 

 1. e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b),

 

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a spotřebitelem se uzavírá bez určení data trvání.

 

 1. f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,

 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 od uzavření smlouvy – Kupní smlouvy, resp. 14 od převzetí zboží.

 

Přílohou Kupní smlouvy je vzorové poučení spotřebitele o možnostech odstoupení od smlouvy dle prováděcího předpisu č. 363/2013 Sb.

 

 1. g) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

 

Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží kupujícím zpět prodávajícímu vždy kupujícímu vracena částka poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. Tato částka je pak vrácena prodávajícím kupujícímu, oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající nehradí náklady kupujícího spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu.

 

 1. h) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

 

Neuplatní se.

 

 1. i) jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l), údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, a

 

Předmětem služby nejsou činnosti dle ust. § 1837 písm. l) OZ.

 

 1. j) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy domi@perfect-world.cz_ – předmět: Stížnost. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle Prodávající na elektronickou adresu spotřebitele. Spotřebitel má též možnost zahájit mimosoudní řešení sporu před Českou obchodní inspekcí na webu www.coi.cz.

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy, resp. do 14 dní od převzetí zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Farma s přesahem Světakraj s.r.o. formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.

Vytvořeno s láskou a vděčností ve Světa(k)raji
©Perfect World s.r.o.
Rok 2023


Ostatní projekty Perfect World s.r.o.